ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | geschiedenis

Himmlers hersenen

Geplaatst op 29-04-2013

Een historisch relaas over de aanslag op Reinhard Heydrich, de Reichsprotektor van Bohemen en Moravië, in Praag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor mij was dit werk filosofisch interessant omdat de verschillen tussen geschiedschrijving en collectief geheugen en de band met identiteitsvorming aan bod komen. (Mich DG)

Binet Laurent, HhhH of Himmlers hersenen heten Heydrich, Parijs: Grasset, 2010, 442 p.

Lees meer over «Himmlers hersenen»