ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (Σωκράτης)

Forum | oktober 2013

Kierkegaard: kiezen of niet-kiezen, dat is de kwestie.

Geplaatst op 01-10-2013

KierkegaardDatum: 22 oktober, van 18h -20h

Organisatie / co-organisatie: Centrum voor Ethiek

Locatie: Grauwzusters Promotiezaal – Lange Sint-Annastraat 7 – 2000 Antwerpen

Kennismaking met de existentiefilosofie van Søren Kierkegaard waarin het begrip keuze een centrale rol speelt, door prof. dr. Johan Taels. Kierkegaards analyse van dit begrip is meer dan ooit actueel. Kiezen, meent hij, is geen zaak van zelfcreatie , maar van zelfbeaming, niet enkel een kwestie van reflectie, maar ook van passie, geen vrucht van grote kennis, maar van authentieke zingeving.

Prof. dr. Johan Taels is hoogleraar, verbonden aan het Centrum voor Ethiek van de Universiteit Antwerpen en sinds vele jaren vertrouwd met het denken en het oeuvre van S. Kierkegaard, waarvan dit jaar de 200ste geboortedag wordt herdacht.

Inkomprijs: Vrije bijdrage.

Inschrijven vóór 18 oktober : livia.verbrugge@antwerpen.be